ภาษาอังกฤษ

though

ภาษาไทย
ถึงแม้ว่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
thoughตัวอย่างI eat rice even though I do not like it.คำแปลฉันกินข้าวถึงแม้ว่าฉันไม่ชอบมัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย