think

คำแปล
คิด, นึก
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
think
คิด
นึก
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
know
รู้
รู้จัก
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
answer
คำตอบ
ตอบ
.
ฉันคิดว่าฉันรู้คำตอบ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
think
คิด
นึก
he
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
doctor
หมอ (คำนามเอกพจน์)
แพทย์ (คำนามเอกพจน์)
.
ฉันคิดว่าเขาเป็นหมอ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
think
คิด
นึก
he
เขา
will
จะ
stay
อยู่
.
ฉันคิดว่าเขาจะอยู่
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ think


PersonPresentPast
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย