Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tennis

คำแปล

เทนนิส

My
parents
play
tennis
.

พ่อแม่ของฉันเล่นเทนนิส

1 ความคิดเห็น

My
parents
play
tennis
.

พ่อแม่ของฉันเล่นเทนนิส

1 ความคิดเห็น

My
parents
play
tennis
.

พ่อแม่ของฉันเล่นเทนนิส

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย