ภาษาอังกฤษ

ten

ภาษาไทย
สิบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
tenตัวอย่างOne, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, tenคำแปลหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย