temperature

คำแปล
อุณหภูมิ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
temperature
อุณหภูมิ
will
จะ
be
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
tomorrow
วันพรุ่งนี้
.
อุณหภูมิจะเป็นเหมือนเดิมวันพรุ่งนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
temperature
อุณหภูมิ
will
จะ
be
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
tomorrow
วันพรุ่งนี้
.
อุณหภูมิจะเป็นเหมือนเดิมวันพรุ่งนี้
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
temperature
อุณหภูมิ
?
อุณหภูมิคืออะไร
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย