Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

television

คำแปล

โทรทัศน์

Do
you
have
a
television
?

คุณมีทีวีเครื่องหนึ่งไหม

Do
you
have
a
television
?

คุณมีทีวีเครื่องหนึ่งไหม

She
has
a
television
.

เธอมีทีวีเครื่องหนึ่ง

แสดงประโยคเพิ่ม