Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

telephone

คำแปล

โทรศัพท์

He
has
a
red
telephone
.

เขามีโทรศัพท์สีแดงเครื่องหนึ่ง

He
has
a
red
telephone
.

เขามีโทรศัพท์สีแดงเครื่องหนึ่ง

Is
there
a
telephone
here
?

มีโทรศัพท์ที่นี่ไหม

แสดงประโยคเพิ่ม