Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

technique

คำแปล

เทคนิค

Our
technique
is
better
.

เทคนิคของพวกเราดีกว่า

Our
technique
is
better
.

เทคนิคของพวกเราดีกว่า

The
technique
is
simple
.

เทคนิคเรียบง่าย

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย