Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tax

คำแปล

ภาษี

Do
I
have
to
pay
any
tax
?

ฉันจำเป็นต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างไหม

Do
I
have
to
pay
any
tax
?

ฉันจำเป็นต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างไหม

There
is
no
tax
in
this
country
.

ประเทศนี้ไม่เก็บภาษี

แสดงประโยคเพิ่ม