Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tax

คำแปล
ภาษี
Do
I
have
to
pay
any
tax
?
ฉันจำเป็นต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างไหม
Do
I
have
to
pay
any
tax
?
ฉันจำเป็นต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างไหม
There
is
no
tax
in
this
country
.
ประเทศนี้ไม่เก็บภาษี
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย