Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

task

คำแปล

ภาระ, งาน

My
boss
has
a
new
task
for
me
.

หัวหน้าของฉันมีงานใหม่งานหนึ่งให้ฉัน

My
boss
has
a
new
task
for
me
.

หัวหน้าของฉันมีงานใหม่งานหนึ่งให้ฉัน

What
is
the
task
?

งานนี้คืออะไร

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย