Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

taking

คำแปล

He
does
not
mind
taking
a
bus
.

เขาไม่รังเกียจการนั่งรถเมล์

We
like
taking
a
dog
for
a
walk
.

พวกเราชอบการพาหมาออกไปเดิน

I
do
not
like
taking
a
bus
.

ฉันไม่ชอบการนั่งรถเมล์

การผันคำกริยาทั้งหมดของ take

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook