Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

take

คำแปล

เอา

We
take
a
newspaper
.

พวกเราเอาหนังสือพิมพ์ไปฉบับหนึ่ง

Take
a
book
and
read
it
!

เอาหนังสือไปเล่มหนึ่งแล้วอ่านมัน

Take
it
and
eat
it
!

เอามันไปแล้วกินมัน

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ take

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook