ภาษาอังกฤษ

symbols

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
symbolตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat building is an important symbol.คำแปลกหลงนั้นเปนสญลกษณี่สำคญสญลกษณหนึ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย