swim

คำแปล
ว่ายน้ำ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ swim

PersonPresentPast
Iswimswam
he/she/itswimsswam
you/we/theyswimswam

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย