Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sun

คำแปล

พระอาทิตย์

We
see
the
sun
.

พวกเรามองเห็นพระอาทิตย์

We
see
the
sun
.

พวกเรามองเห็นพระอาทิตย์

Is
the
sun
yellow
?

พระอาทิตย์สีเหลืองไหม

แสดงประโยคเพิ่ม