Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

summer

คำแปล

ฤดูร้อน

The
summer

ฤดูร้อน

1 ความคิดเห็น

The
summer

ฤดูร้อน

1 ความคิดเห็น

The
summer

ฤดูร้อน

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย