ภาษาอังกฤษ

suitcases

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
suitcaseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy suitcase is yellow.คำแปลกระเปาเดนทางของฉนเปนสเหลอง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย