Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

success

คำแปล

ความสำเร็จ

The
key
to
success
is
preparation
.

กุญแจไปสู่ความสำเร็จคือการเตรียมพร้อม

The
key
to
success
is
preparation
.

กุญแจไปสู่ความสำเร็จคือการเตรียมพร้อม

The
route
to
success

เส้นทางไปสู่ความสำเร็จ

แสดงประโยคเพิ่ม