Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

subject

คำแปล

เรื่อง, วิชา, หัวข้อ

Do
not
change
the
subject
.

อย่าเปลี่ยนเรื่อง

This
subject
is
not
interesting
.

วิชานี้ไม่น่าสนใจ

Do
not
change
the
subject
.

อย่าเปลี่ยนเรื่อง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย