strike

คำแปล
การหยุดงานประท้วง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
strike
การหยุดงานประท้วง
happened
ได้เกิดขึ้น
with
ด้วย
ติดต่อกับ
กับ
no
ไม่
violence
ความรุนแรง
.
การหยุดงานประท้วงนี้ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีความรุนแรง
There
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
strike
การหยุดงานประท้วง
today
วันนี้
.
วันนี้มีการหยุดงานประท้วง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
strike
การหยุดงานประท้วง
การหยุดงานประท้วง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย