Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

street

คำแปล

ถนน

He
goes
to
a
street
.

พวกเราต้องการห้องน้ำมีสีขาว

9 ความคิดเห็น

He
goes
to
a
street
.

พวกเราต้องการห้องน้ำมีสีขาว

9 ความคิดเห็น

He
goes
to
a
street
.

พวกเราต้องการห้องน้ำมีสีขาว

9 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย