Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

strategy

คำแปล

กลยุทธ์

That
was
our
strategy
.

นั่นเป็นกลยุทธ์ของพวกเรา

That
was
our
strategy
.

นั่นเป็นกลยุทธ์ของพวกเรา

Hope
is
not
a
strategy
.

ความหวังไม่ใช่กลยุทธ์

แสดงประโยคเพิ่ม