Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

strategy

คำแปล
กลยุทธ์
That
was
our
strategy
.
นั่นเป็นกลยุทธ์ของพวกเรา
That
was
our
strategy
.
นั่นเป็นกลยุทธ์ของพวกเรา
Hope
is
not
a
strategy
.
ความหวังไม่ใช่กลยุทธ์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย