Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stop

คำแปล
หยุด
I
stop
her
.
ฉันหยุดเธอ
I
stop
him
.
ฉันหยุดเขา
Please
stop
!
กรุณาหยุด!
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ stop

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istopstopped
he/she/itstopsstopped
you/we/theystopstopped
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย