Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stop

คำแปล

หยุด

I
stop
her
.

ฉันหยุดเธอ

I
stop
him
.

ฉันหยุดเขา

Please
stop
!

กรุณาหยุด!

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ stop

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istopstopped
he/she/itstopsstopped
you/we/theystopstopped