started

คำแปล

การผันคำกริยาทั้งหมดของ start

PersonPresentPast
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย