Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stamp

คำแปล
แสตมป์
I
need
to
buy
stamps
.
ฉันต้องการซื้อแสตมป์
I
need
to
buy
some
stamps
.
ฉันต้องการซื้อแสตมป์
I
need
stamps
.
ฉันต้องการแสตมป์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย