Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stage

คำแปล

ขั้นตอน, เวที

The
girl
is
on
stage
.

เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่บนเวที

The
girl
is
on
stage
.

เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่บนเวที

He
is
on
stage
.

เขาอยู่บนเวที

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย