Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

staff

คำแปล
พนักงาน (คำนามเอกพจน์)
The
staff
reads
the
newspaper
.
พนักงานอ่านหนังสือพิมพ์
The
staff
reads
the
newspaper
.
พนักงานอ่านหนังสือพิมพ์
For
our
staff
สำหรับพนักงานของพวกเรา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย