Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speed

คำแปล

ความเร็ว

What
is
the
new
speed
?

ความเร็วใหม่คืออะไร

1 ความคิดเห็น

What
is
the
new
speed
?

ความเร็วใหม่คืออะไร

1 ความคิดเห็น

What
is
the
new
speed
?

ความเร็วใหม่คืออะไร

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง