Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speed

คำแปล
ความเร็ว
What
is
the
new
speed
?
ความเร็วใหม่คืออะไร
1 ความคิดเห็น
What
is
the
new
speed
?
ความเร็วใหม่คืออะไร
1 ความคิดเห็น
What
is
the
new
speed
?
ความเร็วใหม่คืออะไร
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย