Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

son

คำแปล
ลูกชาย
I
play
with
my
son
.
ฉันเล่นกับลูกชายของฉัน
7 ความคิดเห็น
I
play
with
my
son
.
ฉันเล่นกับลูกชายของฉัน
7 ความคิดเห็น
I
play
with
my
son
.
ฉันเล่นกับลูกชายของฉัน
7 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย