someone

คำแปล
ใครคนหนึ่ง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
know
รู้จัก
รู้
someone
ใครคนหนึ่ง
at
ที่
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
restaurant
ร้านอาหาร
.
ฉันรู้จักคนๆหนึ่งที่ร้านอาหาร
There
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
อยู่
เป็น
คือ
someone
ใครคนหนึ่ง
at
ที่
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
door
ประตู
.
มีคนอยู่ที่ประตู
Someone
ใครคนหนึ่ง
is
อยู่
เป็น
คือ
there
ที่นั่น
.
มีคนอยู่ที่นั่น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย