Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

solution

คำแปล

การแก้ปัญหา, วิธีแก้ปัญหา, สารละลาย

A
very
interesting
solution

วิธีแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากวิธีหนึ่ง

A
very
interesting
solution

วิธีแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากวิธีหนึ่ง

The
general
solution

วิธีแก้ปัญหาโดยทั่วไป

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย