Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

soldier

คำแปล
ทหาร
The
soldier
does
not
have
a
family
.
ทหารไม่มีครอบครัว
The
soldier
does
not
have
a
family
.
ทหารไม่มีครอบครัว
The
soldier
eats
rice
.
ทหารกินข้าว
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย