signs

คำแปล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
actor
นักแสดง
signs
ลงชื่อ
.
นักแสดงคนนี้ลงชื่อ
He
เขา
signs
ลงชื่อ
his
ของเขา
name
ชื่อ
.
เขาลงชื่อของเขา
She
เธอ
signs
ลงชื่อ
.
เธอลงชื่อ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ sign

PersonPresentPast
Isignsigned
he/she/itsignssigned
you/we/theysignsigned
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย