Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

signature

คำแปล
ลายมือชื่อ, ลายเซ็น
His
signature
is
in
the
book
.
ลายเซ็นของเขาอยู่ในหนังสือเล่มนี้
His
signature
is
in
the
book
.
ลายเซ็นของเขาอยู่ในหนังสือเล่มนี้
The
signature
is
very
small
.
ลายเซ็นอันนี้เล็กมาก
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย