Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

signal

คำแปล
สัญญาณ
He
gave
us
the
signal
to
begin
.
เขาให้สัญญานพวกเราให้เริ่มได้
He
gave
us
the
signal
to
begin
.
เขาให้สัญญานพวกเราให้เริ่มได้
The
signal
comes
from
a
large
town
.
สัญญาณมาจากเมืองใหญ่
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย