Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

side

คำแปล
ฝ่าย, ข้าง, ด้าน
He
listened
to
both
sides
.
เขาฟังทั้งสองฝ่าย
1 ความคิดเห็น
They
are
on
the
same
side
.
พวกเขาอยู่ด้านเดียวกัน
We
are
on
the
other
side
.
พวกเราอยู่อีกด้านหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย