Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ship

คำแปล
เรือ
It
is
an
English
ship
.
มันคือเรือจากประเทศอังกฤษ
It
is
an
English
ship
.
มันคือเรือจากประเทศอังกฤษ
The
ship
is
old
.
เรือลำนี้เก่า
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย