Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sheet

คำแปล
แผ่น
Your
bed
sheet
is
blue
.
ผ้าปูที่นอนของคุณเป็นสีฟ้า
Your
bed
sheet
is
blue
.
ผ้าปูที่นอนของคุณเป็นสีฟ้า
A
sheet
of
paper
กระดาษแผ่นหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย