Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shape

คำแปล
รูปร่าง
Both
sheets
of
paper
are
the
same
shape
.
กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน
1 ความคิดเห็น
Both
sheets
of
paper
are
the
same
shape
.
กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน
1 ความคิดเห็น
Both
sheets
of
paper
are
the
same
shape
.
กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย