Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shape

คำแปล

รูปร่าง

Both
sheets
of
paper
are
the
same
shape
.

กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน

1 ความคิดเห็น

Both
sheets
of
paper
are
the
same
shape
.

กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน

1 ความคิดเห็น

Both
sheets
of
paper
are
the
same
shape
.

กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง