ภาษาอังกฤษ

shape

ภาษาไทย
รูปร่าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
shapeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างBoth sheets of paper are the same shape.คำแปลกระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย