Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shadow

คำแปล

เงา

His
shadow
on
the
wall
is
big
.

เงาของเขาที่อยู่บนกำแพงนี้ใหญ่

His
shadow
on
the
wall
is
big
.

เงาของเขาที่อยู่บนกำแพงนี้ใหญ่

My
shadow
is
on
this
wall
.

เงาของฉันอยู่บนกำแพงนี้

แสดงประโยคเพิ่ม