ภาษาอังกฤษ

seventy

ภาษาไทย
เจ็ดสิบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
seventyตัวอย่างTen, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundredคำแปลสิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ ห้าสิบ หกสิบ เจ็ดสิบ แปดสิบ เก้าสิบ หนึ่งร้อย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย