september

คำแปล
กันยายน
From
ตั้งแต่
จาก
July
กรกฎาคม
to
ถึง
สู่
September
กันยายน
จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
1 ความคิดเห็น
From
ตั้งแต่
จาก
July
กรกฎาคม
to
ถึง
สู่
September
กันยายน
จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
1 ความคิดเห็น
It
มัน
is
อยู่
คือ
เป็น
in
ใน
September
กันยายน
.
มันอยู่ในเดือนกันยายน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย