Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

september

คำแปล
กันยายน
From
July
to
September
จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
1 ความคิดเห็น
From
July
to
September
จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
1 ความคิดเห็น
It
is
in
September
.
มันอยู่ในเดือนกันยายน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย