ภาษาอังกฤษ

schools

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
schoolตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe goes to an international school.คำแปลเขาไปที่โรงเรยนนานาชาตแหงหนึ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย