Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

saw

คำแปล

She
saw
him
last
week
.

เธอได้เห็นเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

I
saw
it
recently
.

ฉันได้เห็นมันเมื่อเร็วๆนี้

I
saw
him
recently
.

ฉันได้เห็นเขาเมื่อเร็วๆนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ see

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iseesaw
he/she/itseessaw
you/we/theyseesaw

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง