Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

saturday

คำแปล

วันเสาร์

Is
today
Saturday
or
Sunday
?

วันนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

3 ความคิดเห็น

Is
today
Saturday
or
Sunday
?

วันนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

3 ความคิดเห็น

Is
today
Saturday
or
Sunday
?

วันนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย