sale

คำแปล
การขาย, ขาย
That
นั้น
นั่น
ว่า
book
หนังสือ
is
isnot
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
for
สำหรับ
เพื่อ
เป็นเวลา
sale
ขาย
การขาย
here
ที่นี่
.
หนังสือเล่มนั้นไม่ได้มีไว้ขายที่นี่
That
ว่า
นั่น
นั้น
product
ผลิตภัณฑ์
สินค้า
is
isnot
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
for
เป็นเวลา
สำหรับ
เพื่อ
sale
ขาย
การขาย
here
ที่นี่
.
สินค้าชิ้นนั้นไม่ได้มีขายที่นี่
This
นี่
นี้
product
ผลิตภัณฑ์
สินค้า
is
เป็น
อยู่
คือ
for
เป็นเวลา
สำหรับ
เพื่อ
sale
ขาย
การขาย
.
สินค้าชิ้นนี้มีวางขาย
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย