Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

said

คำแปล
She
said
something
to
him
.
เธอได้พูดอะไรบางอย่างกับเขา
My
parents
said
what
?
พ่อแม่ของฉันพูดว่าอะไร
"
I
will
pay
",
he
said
.
"ฉันจะจ่าย" เขาพูด
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ say


PersonPresentPast
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย