Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

safety

คำแปล
ความปลอดภัย
The
purpose
of
this
test
is
to
improve
safety
.
จุดประสงค์ของการทดสอบนี้คือการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
The
purpose
of
this
test
is
to
improve
safety
.
จุดประสงค์ของการทดสอบนี้คือการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
Your
father
thinks
about
your
safety
.
คุณพ่อของพวกคุณคำนึงถึงความปลอดภัยของพวกคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย