sad

คำแปล
เศร้า
She
เธอ
is
isnot
ไม่ได้เป็น
อยู่
คือ
เป็น
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
sad
เศร้า
.
เธอไม่ได้เศร้า
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
sad
เศร้า
.
เธอเศร้า
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
not
ไม่
ไม่ใช่
sad
เศร้า
.
ฉันไม่ได้เศร้า
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย